G-QTK8BRCL2G
To top

Διαγωνισμοί

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω των 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

 

2.      ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας εταιρείας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

 

 

3.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση του διαγωνισμού από το Kamaroo.gr. Στην κλήρωση ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω για να είναι έγκυρη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

                        i.             Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να έχει ανοιχτό το προσωπικό του προφίλ και

                      ii.            Να ακολουθεί το προφίλ Kamaroo.gr στο Instagram.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο διαγωνισμό το χρονικό διάστημα που ορίζεται, μέσω της σελίδας στο Kamaroo.gr

 

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

 

Ο  νικητής θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, όπου και θα του ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας), για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του δώρου. Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας βρίσκεται εδώ). Οι νικητές υποχρεούνται να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση. Σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με τον νικητή ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του, χάνει το σχετικό δικαίωμα νίκης, οπότε και η άνω εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον α’ αναπληρωματικό νικητή.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τον νικητή μέσω του Instagram live, έπειτα με σχόλιο (comment) κάτω από το βίντεο του διαγωνισμού και με Instagram Story αφού πρώτα έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το νικητή και, εφόσον χρειαστεί, με τους αναπληρωματικούς.

 

 

4.      ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Για την συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα

 

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρεία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων/ φίλων της καθώς και στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρεία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρείας. Διαφορετικά, η εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο διαγωνισμό.

 

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια δεν επιχορηγείται, υποστηρίζεται ή διεξάγεται από το Instagram ή τα εικονιζόμενα προϊόντα/μάρκες, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Τέλος η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση.

TOP